decyzja

Podczas prowadzenia dzałalności mogą zdarzyć się różnie sytuacje, w których będziemy musieli odwołać się od decyzji  administracyjnej. Niestety w prowadzenie działalności wpisane jest bardzo dużo obowiązków, które muszą być wpisane w jej sprawne działanie. Jednak nie zawsze uda się mieć wszystko pod kontrolą. Urzędnicy mogą wydać decyzję administracyjną, która niekonicznie  jest po naszej myśli, co więcej, zdarzają się przypadki, że jest ona dla nas bardzo niekorzystna lub nawet szkodliwa. Co zrobić w takich sytuacjach? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/decyzja-administracyjna-odwolanie-jak-je-zlozyc/ 

Co znajdziemy w odwołaniu od decyzji administracyjnej?

Każda decyzja administracyjna wydana przez urządu lub administrację musi posiadać pouczenie. Pouczenie to powie Ci w jakim trybie służy nam odwołanie się od decyzji. Prawo do odwołania do drugiej instancji jest prawem każdego obywatela. Jak możemy to zrobić? 

Co może zrobić strona niezadowolona z decyzji?

Najlepiej jest od razu złożyć skargę na decyzję do sądu administracyjnego. Jeśli została wydana decyzja uchylająca wcześniejszą decyzję, to równocześnie przekazujemy ją do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdzie można od takiej decyzji od razu złożyć sprzeciw do sądu administracyjnego. Sąd następnie sprawdza, czy spełniono formalne warunki wydania tej decyzji.

Gdzie się można odwołać?

Odwołanie rozpatruje organ administracji publicznej wyższego stopnia:

  • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze,
  • jeśli chodzi o wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
  • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż wcześniej wymienione – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
  • w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Termin odwołania decyzji administracyjnej

Odwołanie wnosi się w terminie dokładnie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W przypadku kiedy ogłoszono decyzję, ustnie to od dnia jej ogłoszenia stronie. Co więcej odwołanie w ustawowym terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Wyjątki od tej zasady:

  • decyzja dostała rygor natychmiastowej wykonalności,
  • z mocy ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu,
  • decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, musi przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Na takie działanie ma siedem dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Zobacz też: http://nakrecenieksperci.pl/czym-jest-podpis-kwalifikowany-i-czym-rozni-sie-od-profilu-zaufanego/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here